Vanaf 1 maart beginnen de werken aan Lauweplaats. 
Dit kan voor enige hinder zorgen.

Algemene voorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De consument verklaart alle nodige informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan.
 3. Klachten omtrent de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons schriftelijk gemeld worden binnen de vijf dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 4. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze eigendom van de verkoper.
 5. Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 6. In onze verkoopprijzen zijn alle taksen, milieuheffingen, auteursrechten of ander belastingen inbegrepen.
 7. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Kortrijk bevoegd.
 8. De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan hem toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van codima bvba een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn eigen fout of nalatigheid of deze van zijn aangestelden, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.
 9. In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld . Het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de 14 kalenderdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van een betalingsbewijs, De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.Klik hier voor meer info betreffende het 'Retourrecht".
 10. Foto’s op onze website zijn indicatief en niet bindend. Deze beelden kunnen soms afwijken van de werkelijkheid.
 11. Onze prijzen vermeld op onze website/offertes/bestelbonnen, hetzij als stuksprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en alle lasten geldig op de datum van de opstelling van het document.
 12. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
 13. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 15% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 200,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.
 14. Op alle producten geldt er een wettelijke garantie van 2 jaar. Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief drivers en handleidingen worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Fysiek beschadigde (verbrand, gebroken ,...) produkten vallen niet onder garantie.
 15. Indien er produkten worden binnen gebracht als defect en indien er na interne controle blijkt dat deze produkten toch niet defect zouden zijn zal er vaste kost worden aangerekend met een minimum van 15 euro.
 16. Indien een product wordt binnen gebracht dat defect is dient er een duidelijk beschrijving van het defect te worden meegeleverd. Bij gebreke hieraan wordt het product op kosten van de afzender teruggestuurd.
Eerlijk advies
Professionele service
Scherpe prijzen